HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context
anders blijkt:
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking
heeft;
Beveiligingsincident: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwerkte persoonsgegevens;
Dienst: De dienst die Webatleten in het kader van de Overeenkomst
aan de Klant levert, zoals hosting en support;
Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een Training;
Inhoud: Teksten, video’s, foto’s, afbeeldingen, huisstijl, logo’s,
symbolen, merken, handelsnamen, e.d. die door de Klant
worden aangeleverd i.v.m. de Werkzaamheden of die door de
Klant op de Website zijn geplaatst;
Klant: De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de
uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Webatleten
een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;
Materialen: Alle door Webatleten in het kader van de Training ontwikkelde
of ter beschikking gestelde materialen;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Webatleten en de Klant;
Schriftelijk: Schriftelijk of via de e-mail;
Software: De software (inclusief instructies en updates) die en ieder
ander werk in de zin van de Auteurswet, zoals webdesign, dat
Webatleten heeft ontwikkeld of vervaardigd of heeft laten
ontwikkelen of vervaardigen en aan de Klant ter beschikking
heeft gesteld;
Training: De training, workshop, masterclass, e.d. die Webatleten
verzorgt;
Webatleten: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Webatleten
gevestigd aan Waterloseweg 7 A te Apeldoorn, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77034120;
Website: De website of applicatie van de Klant of van een afnemer van
de Klant waarop de Overeenkomst betrekking heeft;
Werkzaamheden: Alle door Webatleten ten behoeve van de Klant uit te voeren
Werkzaamheden.
1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens
naar het meervoud.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen de Klant
en Webatleten, op alle Diensten en op alle Werkzaamheden.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Webatleten,
voor de uitvoering waarvan door Webatleten derden worden betrokken.
2.3. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding
tussen Webatleten en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd
met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te
sluiten Overeenkomsten.
2.4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts Schriftelijk worden overeengekomen.
2.5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Webatleten vervangen
worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(
en) in acht wordt genomen.
2.7. Indien Webatleten niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn
of dat Webatleten het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen
de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.8. Webatleten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene
voorwaarden op de bestaande Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt
Schriftelijk van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.
Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van Webatleten is vrijblijvend.
3.2. Indien een offerte of een aanbod een bepaalde geldigheidstermijn heeft en de Klant niet binnen
de geldigheidstermijn zijn akkoord geeft op de offerte of het aanbod, dan is het mogelijk
dat niet binnen de aangegeven termijn aangevangen kan worden met de Werkzaamheden. In
een dergelijk geval wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld. Als de Klant akkoord gaat
met de nieuwe planning, dan worden de Werkzaamheden uitgevoerd conform de nieuwe
planning.
3.3. Webatleten kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen
dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3.4. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.5. Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. De Klant en Webatleten de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend;
b. De Klant op enige andere wijze, bijvoorbeeld via die e-mail, uitdrukkelijk akkoord is gegaan
met het aanbod van Webatleten;
c. De Klant de offerte (digitaal) heeft ondertekend;
d. De Klant via de website van Webatleten uren voor support Werkzaamheden heeft afgenomen.
Artikel 5. Tariefwijziging
5.1. Webatleten heeft het recht zijn tarieven aan te passen en de aangepaste tarieven op de bestaande
Overeenkomst van toepassing te verklaren. De Klant wordt ruim van te voren Schriftelijk
van een dergelijke aanpassing en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld.
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1. Webatleten zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
6.2. Webatleten heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde
partijen in te schakelen of diensten van derden af te nemen.
Artikel 7. Opleveringstermijn
7.1. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven,
dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant
Webatleten derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen. Webatleten dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Overschrijding
van een opleveringstermijn geeft de Klant geen aanspraak op schadevergoeding, zoals,
maar zeker niet beperkt tot, omzetverlies.
7.2. Indien Webatleten gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst,
dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze juist en volledig aan
Webatleten ter beschikking heeft gesteld.
7.3. In het geval dat een door Webatleten met de Klant overeengekomen opleveringstermijn wordt
overschreden ten gevolge van een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn
doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene
voorwaarden, dan wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge
van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
7.4. Indien op verzoek van de Klant de Overeenkomst wordt aangepast of uitgebreid, dan kan dat
tot gevolg hebben dat een kenbaar gemaakte opleveringsdatum niet kan worden gehaald. Een
dergelijke vertraging door een aanpassing of uitbreiding op de Overeenkomst kan Webatleten
niet worden toegerekend.
Artikel 8. Verplichtingen van de Klant
8.1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webatleten aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Webatleten worden verstrekt.
8.2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte
gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
8.3. Indien de Klant aan Webatleten elektronische bestanden e.d. verstrekt, garandeert de Klant
dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt,
alsmede dat de elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten.
8.4. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van
de Website en voor het in acht nemen van door Webatleten gegeven instructies.
8.5. Indien de Klant verhuist, dan dient de Klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe
adres Schriftelijk aan Webatleten mede te delen.
8.6. Indien de Klant zelf wijzigingen aanbrengt of door een derde laat aanbrengen aan de Website,
dan is de Klant daarvoor zelf verantwoordelijk.
8.7. De Klant staat ervoor in dat het Webatleten is toegestaan wijzigingen aan te brengen in codes
van de Website die door een derde geschreven zijn en dat door deze wijzigingen geen
inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
8.8. De Klant vrijwaart Webatleten tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in
verband met handelingen en gedragingen van de Klant (onder meer handelingen en gedragingen
die in strijd zijn met het gestelde in deze algemene voorwaarden), zijn dataverkeer of
de Inhoud.
8.9. Indien de Klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen
of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet jegens Webatleten nakomt of onrechtmatig
jegens Webatleten handelt, dan dient de Klant alle schade (daaronder tevens begrepen
kosten) te vergoeden die Webatleten daardoor lijdt of heeft geleden.
Artikel 9. Inloggegevens
9.1. Indien Webatleten inloggegevens van de Klant ontvangt, dan zal Webatleten verantwoordelijk
omgaan met deze inloggegevens.
9.2. Indien de Klant inloggegevens wijzigt van een account waar Webatleten in het kader van de
Overeenkomst toegang tot dient te hebben, dan dient de Klant zijn gewijzigde inloggegevens
aan Webatleten kenbaar te maken.
9.3. Indien een ongeautoriseerde derde kennis neemt van inloggegevens van de Klant en/of toegang
heeft tot een account van de Klant, dan is Webatleten daarvoor niet aansprakelijk. In
een dergelijk geval dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn inloggegevens te wijzigen en mee
te werken bij het beperken van de schade ten gevolge van het ongeautoriseerde gebruik.
Constateert Webatleten een hackerattack/ongeautoriseerd gebruik m.b.t. inloggegevens en/
of een account van de Klant, dan stelt Webatleten de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op
de hoogte.
Artikel 10. SSL certificaat
10.1. Webatleten verleent niet zelf een SSL certificaat. Een SSL certificaat wordt verleend door een
certificaatautoriteit. Indien een SSL certificaat aanvraag die Webatleten voor de Klant heeft
ingediend niet wordt gehonoreerd of indien een SSL certificaat wordt ingetrokken door een
certificaatautoriteit, dan is Webatleten daarvoor niet verantwoordelijk en is Webatleten niet
aansprakelijk voor de gevolgen.
10.2. De Klant dient zich te houden aan de voorwaarden van de certificaatautoriteit.
Artikel 11. Domein
11.1. Indien de Klant de domeinnaamregistratie afneemt, dan vraagt Webatleten in opdracht van
de Klant een domeinnaam aan op eigen naam en voor rekening en risico van de Klant.
11.2. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Klant zijn de geldende regels en procedures
van de desbetreffende registrerende instantie van toepassing. De registrerende instantie
is verantwoordelijk ten aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. Webatleten is
niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam. Indien de
aanvraag van de door de Klant gewenste domeinnaam niet gehonoreerd wordt, bijvoorbeeld
omdat een derde eerder de domeinnaam heeft aangevraagd en/of heeft verkregen, dan is
Webatleten daarvoor niet aansprakelijk.
11.3. De domeinregistratie geschiedt per jaar en kan niet gewijzigd worden.
11.4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
11.5. De Klant dient bij het gebruik van de domeinnaam alle wet- en regelgeving en alle door de registrerende
instantie gestelde voorwaarden in acht te nemen. Het gebruik van de domeinnaam
geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
11.6. Webatleten is nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit het
gebruik van de domeinnaam.
Artikel 12. Facturen en betaling
12.1. Webatleten stuurt de facturen via de e-mail.
12.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk
een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
12.3. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van
rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij
de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast
komen alle kosten van invordering, nadat de Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk,
ten laste van de Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten
is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum
van € 250,-.
12.4. Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Klant
een andere volgorde van toerekening aan.
12.5. Klachten over een factuur dienen binnen 10 dagen na de factuurdatum Schriftelijk ingediend
te worden bij Webatleten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
12.6. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
12.7. Rechten, zoals gebruiksrechten op de Software, worden aan de Klant verleend onder de
voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomsten verschuldigde
vergoedingen volledig betaald heeft.
Artikel 13. Klachten
13.1. Klachten over de Werkzaamheden, de Dienst of de Software dienen door de Klant zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de oplevering te worden gemeld aan
Webatleten.
13.2. De Klant dient Webatleten de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en binnen
een redelijke termijn herstelwerkzaamheden uit te voeren.
13.3. Herstelwerkzaamheden die zonder toestemming van Webatleten door een derde of door de
Klant zelf zijn uitgevoerd worden nimmer vergoed en geven de Klant niet het recht de betaling
op te schorten.
13.4. De aansprakelijkheid van Webatleten is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in
artikel 14.
13.5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring
14.1. Webatleten kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of
indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten
kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene
voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen,
die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.
14.2. De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van
de door hem aangeleverde gegevens en Inhoud. Webatleten is nimmer aansprakelijk voor
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Klant aangeleverde gegevens
en Inhoud onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart Webatleten tegen alle aanspraken
ter zake.
14.3. Webatleten is niet aansprakelijk voor de werking van (online) diensten, software, systemen,
thema’s, plug-ins, codes en producten van derden. Indien de Website niet of niet meer naar
behoren functioneert door aanpassingen in of updates van software van een derde, dan is
Webatleten niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant daardoor lijdt.
14.4. Webatleten is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door
de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van een systeem of
(internet)verbindingen van de Klant.
14.5. Indien de Klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de Website of de Software, dan sluit
Webatleten iedere aansprakelijkheid uit.
14.6. Webatleten is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval,
zoals, maar zeker niet beperkt tot, omzetverlies doordat de Website offline staat of
niet naar behoren functioneert.
14.7. Webatleten garandeert niet dat de Website of de Dienst zonder onderbrekingen of zonder
fouten werkt. Webatleten is niet aansprakelijk voor schade, waaronder omzetverlies, die
voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, een technische fout in de
Website of het offline staan van de Website.
14.8. Webatleten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Website. De Klant dient er zelf
voor zorg te dragen dat de inhoud van de Website niet in strijd met de wet is en niet de (auteurs)
rechten van derden schendt.
14.9. Webatleten is niet aansprakelijk voor het verlies van door de Klant toegepaste inloggegevens.
Webatleten is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik
dat van inloggegevens of van een account van de Klant wordt gemaakt.
14.10. Webatleten is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering
van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW)
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.11. Adviezen worden door Webatleten naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch Webatleten
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende
uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor
de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Webatleten, maakt.
14.12. Iedere aansprakelijkheid van Webatleten voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade
wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies,
kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vertragingsschade,
bedrijfsstagnatie, reputatieschade, dataverlies, het verloren gaan van Inhoud, arbeidskosten
en opgelegde boetes.
14.13. Indien Webatleten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien een bovengenoemde
aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid
van Webatleten beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Webatleten uitkeert. Indien de
verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt, dan is de aansprakelijkheid
van Webatleten beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking
heeft op een Overeenkomst voor een bepaalde tijd, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag
gesteld op de factuurwaarde van de Overeenkomst over de laatste 3 maanden.
14.14. De aansprakelijkheid van Webatleten ontstaat slechts indien de Klant Webatleten, onverwijld
en deugdelijk, Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming en Webatleten ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn
verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webatleten in staat is adequaat te
reageren.
14.15. Elke rechtsvordering wegens een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst verjaart door
verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen
ontdekken.
14.16. Indien de Klant goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren
van de Werkzaamheden aan Webatleten ter beschikking heeft gesteld en deze goederen
en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan Webatleten
ter beschikking zijn gesteld, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die daaruit
voortvloeit.
Artikel 15. Overmacht
15.1. Webatleten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd
wordt als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Webatleten is onder
andere sprake indien Webatleten verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of
aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of
computervredebreuk door derden, cyberaanval, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer,
extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, rellen,
oorlogsgevaar, boycot, terrorisme, diefstal, brand, epidemieën, pandemie, schade aan of te
niet gaan van computerapparatuur, overheidsmaatregelen, ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden
van de natuurlijke persoon die namens Webatleten de Overeenkomst uitvoert
of dient uit te voeren, fouten in software, website of (online) diensten van derden, een tekortkoming
van een door Webatleten ingeschakelde derde partij en wijzigingen in wet- en regelgeving.
15.2. Webatleten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webatleten zijn verplichtingen had moeten nakomen.
15.3. Indien Webatleten ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, dan is Webatleten gerechtigd om het reeds
nagekomen gedeelte te factureren.
Artikel 16. Ontbinding en opschorting
16.1. Webatleten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de Overeenkomst Webatleten ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de Klant surseance van betaling is verleend;
d. De Klant in staat van faillissement verkeert of het faillissement van de Klant is aangevraagd;
e. De onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve
van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
16.2. Voorts is Webatleten bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
16.3. Indien Webatleten tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Webatleten op de
Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Webatleten de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
16.5. Webatleten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud berusten bij de Klant of
diens licentiegever. De Klant verleent Webatleten voor het uitvoeren van de Werkzaamheden
een licentie op de Inhoud.
17.2. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de Software blijven
eigendom van Webatleten.
17.3. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Webatleten te allen tijde te respecteren.
17.4. Na de oplevering van de Software en nadat de Klant de vergoeding voor de ontwikkeling van
de Software aan Webatleten heeft betaald, wordt aan de Klant een niet-exclusief gebruiksrecht
voor onbepaalde tijd op de Software verleend, tenzij anders is overeengekomen.
17.5. Indien Webatleten standaard Software aan de Klant ter beschikking stelt, dan worden de
looptijd van de licentie en de overige afspraken omtrent deze terbeschikkingstelling Schriftelijk
vastgelegd, bijvoorbeeld in een licentieovereenkomst.
17.6. Het is Webatleten toegestaan (delen van) de Software te gebruiken en aan een derde ter
beschikking te stellen.
17.7. De code van de Software wordt niet aan de Klant verstrekt, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Het is de Klant niet toegestaan de code te kopiëren.
17.8. De Software kan bestaan uit softwareprogrammatuur of (online) diensten die niet door Webatleten
ter beschikking worden gesteld, maar door een derde partij. In een dergelijk geval
wordt de omvang van de licentie van deze softwareprogrammatuur of (online) dienst bepaald
door de (gebruiks- en/of licentie)voorwaarden van de betreffende softwareprogrammatuur of
(online) dienst.
17.9. Webatleten heeft, met inachtneming van de belangen van de Klant, de vrijheid om de
Website te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, zoals het plaatsen op de website
van Webatleten van een afbeelding van de Website en van de naam en/of het logo van de
Klant.
17.10. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet
of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde
zaken, die door of namens de Klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de
Klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten
van derden en vrijwaart hij Webatleten voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor
de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging
voortvloeiende.
17.11. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele
eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor de Klant.
17.12. De Klant dient zelf na te gaan of de Inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten
van derden.
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
18.2. Indien Webatleten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde
te verstrekken en Webatleten zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door
de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webatleten niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot kosteloze
ontbinding van de Overeenkomst.
18.3. Webatleten behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk
informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 19. Vervaltermijn
19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten
van de Klant uit welke hoofde ook jegens Webatleten in ieder geval na 1 jaar na het moment
waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van
deze rechten.
Artikel 20. Persoonsgegevens
20.1. Webatleten verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens
kan de Klant het privacy beleid van Webatleten raadplegen, zie https://webatleten.nl/privacy-
en-cookieverklaring/.
20.2. De afspraken i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens door Webatleten in opdracht van
de Klant zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 21. Contractovername en stoppen met bedrijfsactiviteiten
21.1. Indien Webatleten zijn onderneming (gedeeltelijk) overdraagt of zijn rechtsverhouding die
voortvloeit uit de Overeenkomst overdraagt, dan verleent de Klant middels het aangaan van
de Overeenkomst bij voorbaat toestemming voor de overname van de Overeenkomst door de
partij die de onderneming (gedeeltelijk) van Webatleten overneemt resp. die de
rechtsverhouding overneemt en is de Klant verplicht zijn medewerking aan deze
contractovername te verlenen zoals volgt uit artikel 6:159 BW.
21.2. Het is de Klant niet toegestaan enig recht uit een met Webatleten gesloten Overeenkomst
aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
21.3. Indien Webatleten stopt met zijn bedrijf of met zijn bedrijfsactiviteiten waarop de
Overeenkomst betrekking heeft en er geen overdracht zoals omschreven in artikel 21.1
plaatsvindt, dan worden alle voor de Klant relevante gegevens aan de Klant verstrekt zodat
de Klant de dienstverlening bij een derde kan onderbrengen. Webatleten is niet aansprakelijk
voor enige schade die de Klant lijdt doordat Webatleten (gedeeltelijk) stopt met zijn
bedrijfsactiviteiten.
Artikel 22. Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
22.1. Op elke Overeenkomst en rechtshandeling tussen Webatleten en de Klant is Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
gevestigd is.
22.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
22.3. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en Webatleten
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Webatleten
gevestigd is.


HOOFDSTUK 2: PROJECT

De in dit hoofdstuk 2 “Project” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien Webatleten voor de
Klant Software ontwikkelt, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden.
Artikel 23. Annulering of verplaatsing van het project
23.1. Indien de Klant het project annuleert of verplaatst, dan brengt Webatleten aan de Klant in rekening
de kosten van alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden op basis van het uurtarief van
Webatleten. Daarnaast heeft Webatleten het recht de gereserveerde arbeidstijd, op basis van
het uurtarief van Webatleten, aan de Klant in rekening te brengen.
Artikel 24. Prijsaanpassing en revisieronde
24.1. Indien voor het project een vaste prijs is overeengekomen, dan heeft Webatleten het recht de
vaste prijs te verhogen indien:
a. Op verzoek van de Klant de Werkzaamheden worden uitgebreid, zoals het wensen van
functionaliteiten en/of aanpassingen die buiten de overeengekomen specificaties vallen;
b. Er sprake is van onvoorziene omstandigheden die leiden tot extra kosten en/of extra
Werkzaamheden voor Webatleten;
c. De door of namens de Klant verstrekte gegevens waarop de prijs en ureninschatting van
Webatleten gebaseerd is niet correct en/of volledig zijn en dat voor Webatleten tot extra
Werkzaamheden leidt.
24.2. De vaste prijs voor het project is inclusief eenmaal een revisieronde. De Klant dient binnen 1
maand na de oplevering gebruik te maken van de revisieronde.
24.3. Indien de Klant meer revisierondes wenst of indien de Klant na de termijn genoemd in artikel
24.2 een revisieronde wenst, dan worden deze Werkzaamheden uitgevoerd op basis van het
uurtarief van Webatleten.
Artikel 25. Verplichtingen van de Klant
25.1. De Klant verstrekt Webatleten alle Inhoud die noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen
uitvoeren.
25.2. De Inhoud dient te voldoen aan de door Webatleten voorgeschreven specificaties.
25.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het openbaar maken van de Inhoud waarvan de rechten
bij derden liggen.
Artikel 26. Oplevering
26.1. Nadat de Werkzaamheden voltooid zijn, wordt de Website in een stagingomgeving geplaatst
zodat de Klant kan controleren of de Software naar wens is. De Klant is zelf verantwoordelijk
voor het volledig controleren van de Website in de stagingomgeving. Voor de gevolgen van
fouten in de Website nadat de Website online is gezet is Webatleten niet verantwoordelijk.
Artikel 27. Software
27.1. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de Software na de oplevering
zoals hij is (“as is”) aan de Klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie.
27.2. De Klant heeft geen recht op updates, tenzij updates vallen onder een duurovereenkomst die
de Klant met Webatleten is aangegaan.
27.3. Indien de Website niet bij Webatleten wordt ondergebracht voor hosting, dan kan Webatleten
niet instaan voor de kwaliteit en de continuïteit van de Website.
27.4. Indien de Klant werkzaamheden uitgevoerd wenst te hebben aan de opgeleverde Software
en de Klant geen hosting en/of support van Webatleten afneemt, dan is het mogelijk dat deze
werkzaamheden niet direct uitgevoerd kunnen worden, aangezien klanten die wel hosting
en/of support bij Webatleten afnemen voorrang hebben.
Artikel 28. Facturatie
28.1. Indien voor het ontwikkelen van de Software een vaste prijs is overeengekomen, dan
geschiedt facturatie als volgt:
a. 50% van het geoffreerde bedrag onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst;
b. 50% van het geoffreerde bedrag + de eventuele meerkosten bij de oplevering in de
stagingomgeving.
28.2. Indien facturatie op basis van nacalculatie geschiedt, dan wordt de Klant periodiek achteraf
gefactureerd.

HOOFDSTUK 3: HOSTING EN SUPPORT

De in dit hoofdstuk 3 “Hosting en support” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien Webatleten
hostingdiensten en/of supportdiensten aan de Klant levert, onverminderd de toepasselijkheid van
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 29. Looptijd, verlenging en opzegging Overeenkomst voor hosting
29.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij Schriftelijk een andere looptijd is overeengekomen.
29.2. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst telkens automatisch verlengd met
de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, tenzij de Overeenkomst overeenkomstig
artikel 29.3 wordt opgezegd.
29.3. Ieder der partijen kan de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging
dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
29.4. Indien de Overeenkomst tussentijds door de Klant wordt beëindigd, dan blijft de vergoeding
voor de overeengekomen looptijd de Overeenkomst verschuldigd.
Artikel 30. Looptijd, verlenging en opzegging Overeenkomst voor support
30.1. De Overeenkomst voor support heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de Overeenkomst
voor hosting.
30.2. Indien de Klant geen hosting, maar wel support afneemt, dan is de looptijd van de Overeenkomst
voor support 1 jaar.
30.3. Na het verstrijken van de looptijd wordt de Overeenkomst telkens automatisch met 1 jaar verlengd,
tenzij de Overeenkomst overeenkomstig artikel 30.4 wordt opgezegd.
30.4. Ieder der partijen kan de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging
dient Schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
30.5. Indien de Overeenkomst tussentijds door de Klant wordt beëindigd, dan blijft de vergoeding
voor de overeengekomen looptijd de Overeenkomst verschuldigd.
Artikel 31. Support zonder hosting
31.1. Indien de Klant zelf de Website host, dan is Webatleten niet verantwoordelijk voor de code
van de Website en voor de werking van de code.
Artikel 32. Support
32.1. De Diensten die en het aantal uren dat onder de Overeenkomst voor support vallen is afhankelijk
van het servicepakket dat de Klant van Webatleten afneemt.
32.2. Onder het support vallen niet softwareontwikkelingswerkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
32.3. De Overeenkomst kan betrekking hebben op een website die niet door Webatleten ontwikkeld
is. In een dergelijk geval is Webatleten nimmer aansprakelijk voor de werking van codes
die door de Klant of door een derde partij zijn geschreven. Het uitvoeren van onderhoud of
het oplossen van een storing waarbij Werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden aan een
code die niet voor Webatleten geschreven is, kan leiden tot extra kosten. Deze extra kosten
worden naast het periodieke bedrag voor de Overeenkomst aan de Klant in rekening gebracht.
32.4. Het support wordt geleverd op basis van best effort, tenzij uit het afgenomen servicepakket
anders volgt. Indien er sprake is van een storing in de Website, dan zal Webatleten zich
maximaal inspannen de storing zo spoedig mogelijk op te lossen, zonder dat enige oplostijd
wordt gegarandeerd.
32.5. Indien de Klant meer support uren wenst af te nemen, dan het aantal support uren dat onder
de Overeenkomst valt, dan worden deze extra uren op basis van het uurtarief van Webatleten
aan de Klant in rekening gebracht.
Artikel 33. Verplichtingen van de Klant
33.1. Ter bevordering van de kwaliteit van het support onthoudt de Klant zich van het aanbrengen
van wijzigingen in de plugins e.d. van de Website.
Artikel 34. Hosting
34.1. Voor de hostingdienst maakt Webatleten gebruik van een hostingbedrijf.
34.2. Webatleten zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de hostingdienst te
realiseren en om toegang tot door het hostingbedrijf opgeslagen data te realiseren, maar
biedt daarin geen garanties.
34.3. De Klant zal met het gebruik van de hostingdienst geen rechten van derden schenden, zich
niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd
met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de Klant:
a. De (intellectuele eigendoms)rechten van derden eerbiedigen;
b. Niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
c. De hostingdienst niet gebruiken ten behoeve van criminele activiteiten;
d. Niet bewust virussen verspreiden.
34.4. Webatleten zal zich altijd inzetten voor het zo goed mogelijk functioneren van de hostingdienst,
maar is daarin afhankelijk van de dienstverlening van het ingeschakelde hostingbedrijf.
Indien deze diensten uitvallen, dan geldt dit voor Webatleten als overmacht.
34.5. Indien de Klant, naar het oordeel van Webatleten, handelt in strijd met de verplichtingen zoals
vastgelegd in dit artikel of overig oneigenlijk gebruik maakt van de hostingdienst, dan is Webatleten
gerechtigd met onmiddellijke ingang de hostingdienst stop te zetten, zonder dat Webatleten
tot enige schadevergoeding gehouden is. De Klant wordt daarvan Schriftelijk op de
hoogte gesteld.
Artikel 35. Facturatie
35.1. Facturatie voor de hosting geschiedt per kwartaal vooraf.
35.2. Facturatie voor het support aangegaan voor een bepaalde tijd geschiedt per kwartaal vooraf.
Artikel 36. Ingekochte uren voor support
36.1. Indien de Klant vooraf uren ingekocht heeft voor support (prepaid), dan dienen deze uren afgenomen
te worden binnen 3 jaar nadat de uren ingekocht zijn. Na deze termijn kan de Klant
geen aanspraak meer maken op de uren.
36.2. Indien de door de Klant ingekochte uren verbruikt zijn, dan stelt Webatleten de Klant daarvan
op de hoogte.
Artikel 37. Aansprakelijkheid en overmacht
37.1. Indien Webatleten door een overmachtssituatie, door een vrije dag of door vakantie minder
snel dan gebruikelijk en/of dan gewenst door de Klant een storing in de Website oplost, dan
is Webatleten niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit voortvloeit, zoals, maar zeker
niet beperkt tot, omzetverlies.
37.2. Indien Webatleten wegens een overmachtssituatie de Overeenkomst voor een langere periode
niet kan uitvoeren, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
In een dergelijk geval werkt Webatleten mee aan de overdracht van de Werkzaamheden
aan een derde partij.
HOOFDSTUK 4: INHUREN
De in dit hoofdstuk 4 “Inhuren” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Klant Webatleten
inhuurt voor een bepaald project voor een bepaalde periode, onverminderd de toepasselijkheid van de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 38. Vergoeding
38.1. De Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het overeengekomen uurtarief.
38.2. In overleg brengt Webatleten een onkostenvergoeding aan de Klant in rekening.
Artikel 39. Annulering
39.1. Indien de Klant de Overeenkomst annuleert, dan wordt het volgende aan de Klant in rekening
gebracht:
a. Alle reeds uitgevoerde Werkzaamheden;
b. De gereserveerde arbeidstijd op basis van het uurtarief van Webatleten.
Artikel 40. Facturatie
40.1. Facturatie geschiedt per maand achteraf.

HOOFDSTUK 5: TRAINING

De in dit hoofdstuk 5 “Training” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de Klant een Training
afneemt, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 41. Annulering door de Klant
41.1. Indien de Klant de Training wenst te annuleren, dan dient de Klant zo spoedig mogelijk contact
op te nemen met Webatleten en zullen partijen trachten de Training te verplaatsen. Indien
partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over het verplaatsen van de Training
en de Training is kort van tevoren geannuleerd, dan blijft de Klant het volledig overeengekomen
bedrag voor de Training aan Webatleten verschuldigd.
Artikel 42. Annulering door Webatleten en wijzigen
42.1. Webatleten kan een Training annuleren indien er niet voldoende inschrijvingen zijn, Webatleten
door overmacht verhinderd is, of indien sprake is van andere vormen van overmacht. De
Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval wordt,
indien mogelijk, de Klant een andere Training aangeboden. Indien de Klant niet ingaat op dit
aanbod of indien er geen andere Training wordt aangeboden, dan zal Webatleten het reeds
door de Klant aan Webatleten betaalde bedrag aan de Klant terugbetalen.
42.2. Webatleten heeft het recht de datum, het tijdstip en/of de locatie van de Training te wijzigen.
De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In een dergelijk geval heeft
de Klant het recht de Training kosteloos te annuleren, tenzij de wijziging slechts van geringe
betekenis is.
Artikel 43. Verplichtingen van de Klant
43.1. Indien Webatleten een Training geeft op de locatie van de Klant dan:
a. Dient de Klant tijdig zorg te dragen voor een geschikte ruimte waar de Training kan
plaatsvinden;
b. Draagt de Klant kosteloos zorg voor de door Webatleten in redelijkheid gewenste faciliteiten;
c. Dient de Klant ervoor zorg te dragen dat de locatie waar, de hulpmiddelen waarmee en
de omstandigheden waarin Webatleten de Werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn
en voldoen aan alle wettelijke voorschriften. De Klant dient zodanige maatregelen te treffen
dat Webatleten tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden beschermd is tegen
gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.
43.2. De Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de Deelnemers tijdens de Training.
Artikel 44. Training en verantwoordelijkheden van de Deelnemers
44.1. Webatleten is bevoegd indien:
a. Een Deelnemer zich misdraagt;
b. Een Deelnemer behoorlijke uitvoering van de Training onredelijk bemoeilijkt of verhindert;
c. Blijkt uit gedragingen van de Deelnemer dat hij niet wenst deel te nemen aan de Training,
de Deelnemer de toegang tot de Training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft
in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Webatleten op vergoeding van
eventuele schade.
44.2. Tijdens de Training dient de Deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende
telefoongesprekken, (sms of WhatsApp)berichten of e-mailberichten, tenzij de Deelnemer
daarvoor van Webatleten toestemming heeft gekregen. Tijdens de Training dient de telefoon
van de Deelnemer op stil te staan.
44.3. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht tijdens een Training door Deelnemers
zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de Klant betaald worden.
44.4. De Klant heeft geen recht op restitutie (van een deel) van het reeds betaalde trainingsgeld indien
de Klant dan wel de door de Klant aangemelde Deelnemer niet op de overeengekomen
trainingsdagen aanwezig is dan wel tussentijds stopt met het volgen van de Training.
Artikel 45. Facturatie
45.1. Facturatie voor de Training geschiedt vooraf.
Artikel 46. Intellectuele eigendomsrechten
46.1. Webatleten is volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten,
zoals auteursrechten, die rusten op de Materialen.
46.2. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Webatleten, de Materialen te
verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
46.3. Het is de Klant enkel toegestaan de Materialen te gebruiken binnen zijn eigen bedrijf en in
het kader van de Overeenkomst.
46.4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent (auteurs)rechten uit de Materialen te verwijderen
of te wijzigen.
46.5. Indien de Klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Webatleten, dan
is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Webatleten daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

HOOFDSTUK 6: VERWERKERSOVEREENKOMST

De in dit hoofdstuk 6 “Verwerkersovereenkomst” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien
Webatleten in opdracht van de Klant persoonsgegevens verwerkt, onverminderd de toepasselijkheid
van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Artikel 47. Algemeen en definities
47.1. De in deze algemene voorwaarden opgenomen woorden (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”)
hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de AVG.
47.2. De Klant stelt het doel en de middelen vast van de verwerking van persoonsgegevens. In het
kader van de AVG wordt de Klant aangemerkt als “verwerkingsverantwoordelijke”. In het kader
van de AVG wordt Webatleten aangemerkt als “verwerker”.
47.3. Webatleten verbindt zich onder de voorwaarden van dit hoofdstuk in opdracht van de Klant
persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de
Werkzaamheden die Webatleten voor de Klant zal uitvoeren zoals partijen zijn overeengekomen.
Artikel 48. Soort persoonsgegevens, categorieën van betrokkenen en doeleinden
48.1. Van wie de persoonsgegevens verwerkt worden is afhankelijk van de Werkzaamheden, de
functionaliteiten van de Software en de Website en/of het soort Dienst dat de Klant afneemt.
Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende personen van wie persoonsgegevens worden
verwerkt: medewerkers, klanten/afnemers en leveranciers van de Klant, gebruikers van de
Software en personen van wie de gebruiker van de Software persoonsgegevens heeft ingevuld.
48.2. Het soort persoonsgegevens dat Webatleten in opdracht van de Klant verwerkt is afhankelijk
van de Werkzaamheden, de functionaliteiten van de Software en de Website en/of het soort
Dienst dat de Klant afneemt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens:
voornaam, achternaam, roepnaam, adres, postcode, plaats, e-mailadres, telefoonnummer,
geboortedatum, Burgerservicenummer, geslacht, inloggegevens en bankgegevens.
48.3. Webatleten zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de
Klant is vastgesteld.
48.4. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is de uitvoering van de Overeenkomst,
waaronder hosting, softwareontwikkelingswerkzaamheden en support.
48.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat het soort persoonsgegevens dat Webatleten
in opdracht van de Klant verwerkt en dat de categorieën van Betrokkenen en verwerkingsdoeleinden
tussen partijen middels een overeenkomst of overige rechtshandeling zijn vastgelegd.
48.6. Indien het soort persoonsgegevens, de categorieën van Betrokkenen en/of de verwerkingsdoeleinden
wijzigen, dan dient de Klant Webatleten daarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen.
Webatleten is niet verantwoordelijk voor verwerkingsdoeleinden die niet door de Klant
aan Webatleten kenbaar gemaakt zijn.
Artikel 49. Verantwoordelijkheden van de Klant
49.1. De Klant staat ervoor in dat:
a. De Klant een wettelijke grondslag heeft om de persoonsgegevens te verwerken;
b. Ten aanzien van de Betrokkenen de verwerking behoorlijk en transparant is;
c. De inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens,
niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden;
d. De Klant de Betrokkenen alle wettelijke verplichte informatie verstrekt omtrent het verwerken
van persoonsgegevens, bijvoorbeeld middels een duidelijk omschreven privacy
beleid;
e. De Klant, indien de Klant daartoe ingevolge de AVG verplicht is, vanaf de inwerkingtreding
van de AVG een register bijhoudt met de verwerkingsactiviteiten;
f. Persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen door de Klant dan wettelijk is toegestaan.
49.2. De Klant vrijwaart Webatleten voor aanspraken en claims die voortvloeien uit het niet nakomen
van de bovengenoemde verplichtingen.
49.3. Handelt de Klant in strijd met de AVG, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die Webatleten
daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan opgelegde boetes.
Artikel 50. Verwerking
50.1. Webatleten zal de persoonsgegevens gedurende de Overeenkomst verwerken.
50.2. De verwerking zal door Webatleten worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
50.3. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zal Webatleten zorgdragen voor de
naleving van de AVG.
50.4. Webatleten verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de Klant, overeenkomstig diens
schriftelijke instructies en onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Webatleten is niet verantwoordelijk
voor de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant.
50.5. Webatleten heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens,
de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. De zeggenschap
over de persoonsgegevens komt nimmer bij Webatleten te berusten. De Klant is de
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De Klant heeft en houdt
volledige zeggenschap over de persoonsgegevens.
50.6. In het geval Webatleten persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische
Ruimte, zullen deze slechts worden verwerkt in landen met een adequaat beschermingsregime
die passende waarborgen bieden en waar Betrokkenen over afdwingbare rechten en
doeltreffende rechtsmiddelen beschikken.
50.7. Webatleten zal de Klant onverwijld informeren indien een daartoe bevoegde (overheids)instantie
een op de wet gebaseerd verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan.
Indien Webatleten op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens dient te
verstrekken, verifieert Webatleten de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker
en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de Klant
ter zake.
50.8. Webatleten verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder de voorafgaande toestemming
van de Klant, tenzij Webatleten krachtens de wet gehouden is tot bekendmaking of mededeling
van de persoonsgegevens.
Artikel 51. Rechten van Betrokkenen en nakoming van de AVG
51.1. In het geval dat een Betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering van
persoonsgegevens richt aan Webatleten, of enig ander recht wenst uit te oefenen, dan stelt
Webatleten de Klant daarvan op de hoogte. De Klant dient het verzoek van de Betrokkene
zelf in behandeling te nemen en is derhalve zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het op
verzoek van de Betrokkene wissen, aanpassen of verstrekken van de persoonsgegevens of
het beëindigen of beperken van de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkene.
51.2. Webatleten verleent de Klant volledige medewerking om te voldoen aan de verplichtingen die
de Klant heeft op grond van de AVG, waaronder het verlenen van bijstand bij het vervullen
door de Klant van zijn plichten indien een Betrokkene een recht uitoefent i.v.m. de persoonsgegevens
dat volgt uit de AVG en de plichten die de Klant heeft op grond van artikel 32 t/m
36 AVG.
Artikel 52. Sub-verwerker
52.1. Middels het aangaan van de Overeenkomst met Webatleten gaat de Klant ermee akkoord dat
Webatleten een derde partij kan inschakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst, deze
derde partij in opdracht van Webatleten persoonsgegevens verwerkt en deze derde partij derhalve
dient te worden aangemerkt als een sub-verwerker, zoals een hostingbedrijf.
52.2. Webatleten zal met zijn sub-verwerker een overeenkomst aangaan waarin de sub-verwerker
wordt gebonden aan minimaal dezelfde plichten die Webatleten overeenkomstig deze algemene
voorwaarden jegens de Klant heeft of deze plichten volgen uit een rechtshandeling tussen
Webatleten en de sub-verwerker, zoals uit de algemene voorwaarden van de sub-verwerker.
52.3. Bijzondere persoonsgegevens worden niet met sub-verwerkers gedeeld.
Artikel 53. Beveiligingsmaatregelen
53.1. Webatleten neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.
Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
53.2. De volgende beveiligingsmaatregelen worden o.a. genomen:
a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden
tot systemen te voorkomen;
b. Gegevens die aan Webatleten worden verstrekt, worden middels een beveiligde web
omgeving opgeslagen;
c. Tijdige software updates en back-ups op beveiligde gegevensdragers;
d. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
e. Het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
f. Firewalls;
g. Virusscanners;
h. Het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
i. E-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van Betrokkenen
zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint,
dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na
gebruik vernietigd;
j. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen
toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
53.3. Indien beveiligingsmaatregelen wijzigingen ondergaan, dan stelt Webatleten de Klant in kennis
van deze wijzigingen.
53.4. De Klant stelt enkel persoonsgegevens aan Webatleten ter beschikking voor verwerking, indien
hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
53.5. Webatleten verschaft de Klant alle informatie die voor de Klant nodig is om vast te stellen dat
Webatleten zijn verplichtingen die volgen uit deze algemene voorwaarden nakomt. Webatleten
handelt alle verzoeken om inlichtingen van de Klant met betrekking tot de verwerking van
de persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
53.6. Indien in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling
noodzakelijk is, dan zal Webatleten daaraan zijn medewerking verlenen.
Artikel 54. Audit
54.1. De Klant is gerechtigd om gedurende de Overeenkomst de overeengekomen beveiligingsmaatregelen
door een onafhankelijke ICT-deskundige maximaal eenmaal per jaar te laten
toetsen door middel van een audit. De Klant stelt Webatleten Schriftelijk minimaal 2 weken
voorafgaand aan de audit ervan op de hoogte dat een audit uitgevoerd gaat worden en van
de partij die de audit uitvoert. De onafhankelijke ICT-deskundige dient door de Klant middels
een geheimhoudingsverklaring worden verplicht vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
waarvan hij tijdens de audit toegang tot krijgt geheim te houden.
54.2. De kosten voor de audit zijn voor rekening van de Klant.
54.3. Webatleten garandeert zijn medewerking te verlenen aan de audit. De uitkomst van de audit
wordt door partijen gezamenlijk besproken om te komen tot een eventueel verbeterplan als
daar aanleiding toe zou zijn.
Artikel 55. Beveiligingsincident
55.1. Webatleten tracht er alles aan te doen dat binnen zijn macht ligt om Beveiligingsincidenten te
voorkomen. Ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen kan Webatleten niet garanderen
dat er geen Beveiligingsincident zich voordoet.
55.2. Indien zich i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens een Beveiligingsincident heeft voorgedaan
waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere
reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens,
dan zal Webatleten de Klant daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen
48 uur in kennis stellen. De Klant dient zelf te beoordelen of er sprake is van een dermate
ernstig datalek dat melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht is en is zelf verantwoordelijk
voor het tijdig melden van een ernstig Beveiligingsincident.
55.3. Webatleten verstrekt de Klant tijdig alle informatie omtrent het Beveiligingsincident in verband
met persoonsgegevens waarom de Klant verzoekt of waarvan Webatleten weet of redelijkerwijs
behoort te weten dat die informatie voor een correcte naleving van de voor de Klant als
zodanig uit de AVG voortvloeiende verplichtingen ter zake van een Beveiligingsincident in
verband met persoonsgegevens van belang is of kan zijn.
55.4. Webatleten treft onverwijld nadat hij een Beveiligingsincident in verband met persoonsgegevens
heeft ontdekt, alle redelijkerwijs te verlangen maatregelen ter voorkoming of beperking
van nadelige gevolgen voor de bescherming van de persoonsgegevens.
55.5. Indien er sprake is van een Beveiligingsincident dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke
levenssfeer van de Betrokkenen, dan dienen de Betrokkenen daarvan op de hoogte
te worden gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. De Klant is verantwoordelijk
voor het beoordelen of er sprake is van een datalek zoals hierboven omschreven en
voor het melden van een dergelijk Beveiligingsincident aan de Betrokkenen. Indien Webatleten
daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zal hij zijn medewerking verlenen
aan het informeren van de Betrokkenen.
Artikel 56. Medewerkers van Webatleten en ingeschakelde derden
56.1. Een medewerker van Webatleten of een door Webatleten ingeschakelde derde heeft enkel
toegang tot die persoonsgegevens die voor de betreffende medewerker resp. derde strikt
noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Toegangsrechten van een medewerker
van Webatleten en van een ingeschakelde derde worden direct geblokkeerd als
toegang tot de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst niet
meer noodzakelijk is dan wel als een medewerker resp. derde niet meer werkzaam is bij/voor
Webatleten.
56.2. Webatleten is verplicht de van de Klant toegankelijke persoonsgegevens geheim te houden
en deze verplichting tevens aan zijn medewerkers op te leggen. Deze verplichting geldt niet
voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis Webatleten tot enige bekendmaking verplicht.
Medewerkers en ingeschakelde derden tekenen een geheimhoudingsverklaring of de plicht
tot geheimhouding is verwerkt in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of (opdracht)
overeenkomst die de medewerker resp. derde met Webatleten is aangegaan.
56.3. Webatleten controleert geregeld of zijn medewerkers en ingeschakelde derden in overeenstemming
handelen met deze algemene voorwaarden.
Artikel 57. Terbeschikkingstelling en verwijdering van persoonsgegevens
57.1. Webatleten stelt alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de Klant ter beschikking aan
de Klant.
57.2. Webatleten is verplicht alle persoonsgegevens op eerste verzoek van de Klant volledig en
onherroepelijk te verwijderen.
57.3. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Webatleten naargelang de keuze van de Klant de
persoonsgegevens na het einde van de Overeenkomst wissen of de persoonsgegevens aan
de Klant verstrekken en daarna de persoonsgegevens wissen, tenzij Webatleten op basis
van de wet verplicht is de persoonsgegevens te bewaren.
57.4. De kosten voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan de Klant worden aan de Klant
in rekening gebracht.
Artikel 58. Aansprakelijkheid
58.1. Indien de Klant de Software, de Website of de Dienst niet correct gebruikt en/of handelingen
met gebruikmaking van de Software, de Website of de Dienst verricht die in strijd zijn met de
AVG en/of andere regelgeving waarin eisen aan het verwerken van persoonsgegevens worden
gesteld, dan is Webatleten daarvoor niet aansprakelijk. Webatleten is nimmer verantwoordelijk
voor boetes die aan de Klant worden opgelegd i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.
58.2. Indien Webatleten gehouden is een schadevergoeding aan een of meerdere Betrokkenen te
betalen wegens inbreuk op de AVG, dan heeft Webatleten een verhaalsrecht op de Klant en
is de Klant verplicht deze schade aan Webatleten te vergoeden, met uitzondering van de
schade ontstaan doordat Webatleten niet heeft voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte
verplichtingen van de AVG of doordat Webatleten buiten of in strijd met de instructies
van de Klant heeft gehandeld.
58.3. Indien Webatleten jegens de Klant aansprakelijk mocht zijn i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens,
dan is de aansprakelijkheid van Webatleten te allen tijde beperkt tot hetgeen
is opgenomen in artikel 14.13 van deze algemene voorwaarden.
58.4. Aansprakelijkheid aan de zijde van Webatleten wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden ontstaat pas op het moment
dat de Klant Webatleten een Schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de
tekortkoming van Webatleten wordt omschreven en Webatleten een redelijke termijn wordt
gegeven alsnog na te komen en Webatleten toerekenbaar aan deze ingebrekestelling geen
gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend
onmogelijk is.